•  
 • image02
   
 • image02
   
 

Управителен съвет

Александър Арабаджиев
председател
Роден през 1949 г.; завършва право (Софийски университет „Св. Климент Охридски“); съдия в първоинстанционния съд в Благоевград (1975 – 1983 г.); съдия в Окръжния съд в Благоевград (1983 - 1986 г.); съдия във Върховния съд (1986 - 1991 г.); съдия в Конституционния съд (1991 - 2000 г.); член на Европейската комисия по правата на човека (1997 - 1999 г.); член на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 - 2003 г.); народен представител (2001 - 2006 г.); наблюдател в Европейския парламент; съдия в Съда на Европейските общности от 12 януари 2007 г.; френски, английски, руски.
Проф. Д-р
Жасмин Попова

Професор по международно право и международни отношения ( Право на Европейския съюз), ръководител на Катедра „Международно, сравнително и европейско право” на Юридическия факултет на ПУ ” Паисий Хилендарски” . Юридически съветник на Президента на Република България ( 1990-1991), заместник-ръководител на Мисията на България към Европейските общности в Брюксел ( 1991-1995), секретар на Министерския съвет по европейска интеграция (1997), директор на дирекция „Европейска интеграция” на МВнР (1997-1998), посланик на България в Швеция, Норвегия и Исландия ( 1998-2004); началник отдел в Съда на ЕС в Люксембург (2008-2013); автор на над 100 научни публикации и 7 монографии в областта на облигационното право, международното право и правото на Европейския съюз, вкл.първия български учебник по право на ЕС

Д-р
Павлина Панова

Юридическото образование в СУ „Климент Охридски”; прокурор при Софийска районна прокуратура, съдия при Софийски районен съд; съдия в Софийски градски съд, Наказателна колегия; съдия в Софийски апелативен съд, наказателно отделение; от 2007 г. - съдия във Върховния касационен съд на Република България; председател на наказателната колегия на ВКС и зам.-председател на ВКС. Специализирала двукратно в „Т.М.С. Ассер Институт”, гр. Хага /Нидерландия/: „Основи на правото на ЕС и съдебна практика” и „Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни дела”; завършва международна магистърска програма по „Европейско право” на СУ „Кл. Охридски” и Европейския университетски център в гр. Нанси; кореспондент за Република България по проект на Европейската комисия, посветен на приложението на Европейската заповед за арест; Доктор по право от 2004 г. със защитена в СУ „Кл. Охридски” дисертация на тема „Европейските стандарти за надлежна наказателна процедура по чл. 6 от ЕКПЧОС”; член на Съюза на учените в България; преподавател към Националния институт на правосъдието по програмите за основи на европейското право, за наказателноправно съдебно сътрудничество и за правата на човека и основните свободи. автор на няколко статии, посветени на хармонизирането на българското наказателнопроцесуално право с европейското право и за защитата на човешките права, публикувани в сп. „Съвременно право”, в сп. „Правата на човека” и в сп. „Правен свят”. от юни 2007 г. е избрана от ВСС за българския съдия в Съвместния общонадзорен орган на Евроджъст. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

Доц. Д-р Александър Корнезов

Магистър по право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Магистър по право на Европейския съюз (LL.M. in European Legal Studies) в Колежа на Европа, Брюж, Белгия. Доктор по право, защитил дисертация на тема "Преюдициалното производство пред Съда на Европейските общности". Доцент в ИДП на БАН. Адвокат в адвокатска кантора Van Bael & Bellis в Брюксел, Белгия - европейското антидъмпингово и антисубсидийно право, европейското право на конкуренцията, право на Световната търговска организация. Реферандер в Съда на Европейските общности. Автор на 4 монографии в областта на правото на ЕС, сред които "Преюдициалното запитване до Съда на ЕС" и „Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС“, както и на над 40 публикации в българската и чуждоезичната литература. Гост-лектор в няколко европейски университети.

Соня Янкулова

Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Royal College of Defence Studies, Лондон, Международна магистърска програма „Право на Европейския съюз“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Университет Нанси. Съдия в Софийски районен съд (1988 – 1993 г.), Софийски градски съд (1993 – 1998 г.), Върховен административен съд (1998 – 2001 г.; от 2009 г.). Заместник председател на Софийски градски съд, административно отделение (1993 – 1998 г.), заместник министър на отбраната (2001- 2008 г.), заместник министър на вътрешните работи (2008 – 2009 г.). Автор (колектив) на „Административнопроцесуален кодекс. Систематичен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика.“ (2013 г.), „Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз – форма на упражняване на държавната власт и правото на защита, сп. „Адвокатски преглед“, 2015, кн. 1. Национален съдия в Jessup Moot Court Competition (2012, 2013, 2014, 2015 г.) и в Europaeus Moot Court Competition (2013, 2014 г.).

Д-р Христо Христев

Преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, хоноруван преподавател по право на ЕС в Академията на МВР и в Института по публична администрация.  Гост лектор в Университета на Нанси и Университета на Бордо, Франция. Христо Христев е завършил юридическо образование в Софийския университет и Право на ЕС в Европейския университетски център в Нанси, Франция. Защитил е докторска степен с тема “Процесът на европейска интеграция и признаването на наказателна компетентност на ЕС” в Софийския университет и в Университета на Нанси. Автор на редица публикации по въпроси на европейската интерация и правото на ЕС. Съветник по европейски въпроси в кабинета на служебния министър-председател Георги Близнашки и в кабинета на министъра на правосъдието Христо Иванов.

Ана Велкова Завършва право СУ „Климент Охридски” (1994 г.); адвокат – корпоративно право; „Съдопроизводство пред общностите съдилища” и „Дружествено право” при Академия за европейско право, Триер, Германия; стаж в Кабинета на съдия Арабаджиев в Съда на Европейските общности; магистратура по английско и европейско право (Кембридж); английски, испански, френски.

Състав на УС (2009-2014) - Александър Арабаджиев (председател), Проф. Д-р Жасмин Попова, проф. Емилия Друмева, Д-р Павлина Панова, Д-р Александър Корнезов, Душана Здравкова и Ана Велкова (секретар)

 

 

Предстоящи събития

 • Доклад на тема „Европейски банков съюз“
 • Доклад на тема „Колективни искове и обезщетения за вреди в европейското право на конкуренцията“
 • Доклад на тема „Разделение на компетентности между Европейския съюз и държавите членки“
 • Конференция на тема Към Европейски енергиен съюз“
 • Том XII на Европейски правен преглед - Виж тук

 

Проф. Д-р Жасмин Попова

Пет години след влизане в сила на Договора от Лисабон, въвел най-съществената реформа в правната система на европейското обединение след учредителните Римски договори...

Виж повече..

 

Абонирай се