•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Членство

Членове на Асоциацията са български и/или чуждестранни дееспособни физически или юридически лица, които приемат целта, задачите и формите на дейност на Асоциацията, желаят да подпомогнат работата на Асоциацията и са готови да спазват Устава. Членството в Асоциацията е доброволно.

 

Членовете на Асоциацията дължат членски внос в размер на 100 (сто) лева, платими по следната банкова сметка: BG04RZBB91551002177810

при Райфайзенбанк, в полза на Българска асоциация за европейско право.

 

Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат български и/или чуждестранни граждани, които по инициатива на УС или на друг член на Асоциацията са определени от УС за почетни членове.

 

Кандидатът за редовен член подава мотивирано писмено заявление за членство до УС на електронен адрес: info@bael.eu, в което изразява готовност да съдейства за осъществяване целите на Сдружението, да спазва Устава и вътрешните правила на Асоциацията. Заявлението следва да е придружено с автобиография и препоръка от поне един редовен член на Асоциацията.

 

След приемането си, всеки член се задължава да посочи пощенски и електронен адрес за кореспонденция, като съобщението, получено на който и да е от тези адреси се счита за редовно уведомление.

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ