•  
  • image02
     
  • image02
     
 

Доклади

БАЕЛ е член на Международната федерация по европейско право (FIDE) от 28 септември 2009 г.

 

FIDE обединява асоциациите за европейско право на държавите членки на ЕС и е един от най-реномираните форуми по европейско право въобще. На заседание на Комитета на директорите на FIDE, проведено на 28 септември 2009 г. в Мадрид, кандидатурата на БАЕЛ за член на беше одобрена с единодушие. Това е международно признание от най-висок ранг за дейността и ролята на БАЕЛ в областта на европейското право. Членството във FIDE предполага засилено сътрудничество с другите асоциации в държавите членки и сериозна работа по подготовката на редовните форуми и научни доклади на FIDE.

 

Представители на БАЕЛ взеха активно участие на конгресите на FIDE в Мадрид (2010 г.), Талин (2012 г.) и Копенхаген (2014 г.), на които БАЕЛ представи експертни доклади по приложението на правото на ЕС в България по актуални за Европейския съюз политики. В тези доклади се разглеждат подробно съответствието на българското законодателство, съдебна и административна практика с изискванията на правото на Европейския съюз.

 


 

През последните няколко години БАЕЛ представи следните доклади:

 

„Европейското гражданство“ – в него подробно се разглеждат правата, които гражданите на ЕС притежават, както и съответствието на българското законодателство и практика с чл. 20 и 21 ДФЕС, Директива 2004/38 и практиката на Съда на ЕС. Докладът е представен на конгреса на FIDE през м. май 2014 г. в Копенхаген, Дания, и е публикуван от FIDE.

Въпросник

Доклад на БАЕЛ от доц. д-р Александър Корнезов

 


 

Обществени поръчки“ -  в него се изследват регламентацията на ЕС в областта на обществените поръчки и се идентифицират несъответствията на българското законодателство и практика с изискванията на правото на ЕС. Докладът е представен на конгреса на FIDE през м. май 2014 г. в Копенхаген, Дания, и е публикуван от FIDE.

Въпросник

Доклад на БАЕЛ от Ивайло Дерменджиев

 


 

Защитата на основните права в Договора от Лисабон: Съотношението между Хартата на основните права на ЕС, ЕКПЧ и българската Конституция -  в него се изследва многопластовата защита на основните права в общоевропейското пространство и взаимовръзката и съотношението между различните механизми и инструменти за защита на човешките права. Докладът е представен на конгреса на FIDE през м. май 2012 г. в Талин, Естония, и е публикуван и е публикуван от FIDE (тук се прави линк към доклада).

Доклад на БАЕЛ от доц. д-р Александър Корнезов

 


 

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие и информационното общество – в него се разглежда взаимоотношението между развитието на информационните технологии и човешките права, като основен акцент се поставя върху съответствието на българското законодателство и практика с правото на ЕС. Докладът е представен на конгреса на FIDE през м. май 2012 г. в Талин, Естония, и е публикуван и е публикуван и е публикуван от FIDE

Доклад на БАЕЛ от д-р Павлина Панова и Александър Кашъмов

 


 

Взаимовръзката между европейските правила в областта на енергетиката, околната среда и конкуренцията - в него се разглежда взаимното влияние съотношение между основните принципи и правила в европейското законодателство и практика в областта на енергетиката, околната среда и конкуренцията. Докладът е представен на конгреса на FIDE през м. май 2012 г. в Талин, Естония, и и е публикуван и е публикуван от FIDE.

Доклад на БАЕЛ от Христо Кирилов и Ангел Пачев

 


 

 

 

Предстоящи събития

Конгрес на FIDE в София 2023 година

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ ПО ТЯХ